TRAVERTINO ROMANO FINITURA
დამცავი თეთრი საშუალება შექმნილია სპეციალურად TRAVERTINO ROMANO Natural-ისთვის. პროდუქტი გვაძლევს ქვის ეფექტს მისი ბუნებრივი შემადგენლობის საფუძველზე.
INFO & DOWNLOAD
SCHEDA TECNICA
SCHEDA DI SICUREZZA
BROCHURE