TRAVERTINO ROMANO FINITURA
დამცავი თეთრი საშუალება შექმნილია სპეციალურად TRAVERTINO ROMANO Natural-ისთვის. პროდუქტი გვაძლევს ქვის ეფექტს მისი ბუნებრივი შემადგენლობის საფუძველზე.
Info & Download
SCHEDA TECNICA
SCHEDA DI SICUREZZA
BROCHURE